Sabi ko na Barbie Eh

Emblem Sabi ko na Barbie Eh

BLv.255 / JLv.120
Assassin Cross
Kills: 394
Deaths: 425
KDR: 0.93
Last Seen: Viblainn @ 2023-09-27 16:04:09

Recent Activity

2023-09-27 16:08:16
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Miko in Viblainn
2023-09-27 16:07:13
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Miko in Viblainn
2023-09-27 16:04:20
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Miko in Viblainn
2023-09-27 16:04:09
Emblem Healing you Softly was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Viblainn
2023-09-26 10:06:54
Emblem Yuck Fou was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:22:00
Emblem Primal was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:20:51
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 12:20:30
Emblem Primal was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:19:05
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 12:18:31
Emblem Primal was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:16:14
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 12:14:40
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 12:11:34
Emblem Primal was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:08:49
Emblem Primal was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:05:37
Emblem JabS was killed by Emblem Sabi ko na Barbie Eh in Horus
2023-08-01 12:03:10
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 12:00:21
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:52:02
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:51:21
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:50:40
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:48:49
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:48:05
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:46:42
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:45:45
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus
2023-08-01 11:45:08
Emblem Sabi ko na Barbie Eh was killed by Emblem Primal in Horus