Josuke Higashikata

Josuke Higashikata

BLv.255 / JLv.120
Champion
Kills: 5588
Deaths: 2356
KDR: 2.37
Last Seen: Andlangr @ 2022-08-03 22:15:15

Recent Activity

2022-08-03 22:15:15
Emblem K was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2022-08-03 22:14:41
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Ardrisa in Andlangr
2022-08-03 22:14:41
Emblem Ardrisa was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2022-08-03 22:13:34
Emblem Hers was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2022-08-03 22:10:24
Emblem Eskilidtibam was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2022-08-03 22:06:57
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem SheeeSss in Andlangr
2022-08-03 22:05:06
Emblem Hers was killed by Emblem Josuke Higashikata in Andlangr
2022-07-16 16:59:41
Emblem Hers was killed by Emblem Josuke Higashikata in Bamboo Grove Hill
2022-07-16 16:58:38
Emblem Le x was killed by Emblem Josuke Higashikata in Hohenschwangau
2022-07-16 16:58:38
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Le x in Hohenschwangau
2022-07-16 16:57:20
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem vand in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:54:57
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Emori in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:54:47
Emblem Inventor was killed by Emblem Josuke Higashikata in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:54:07
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem M in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:50:52
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem vand in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:50:41
Emblem zxen was killed by Emblem Josuke Higashikata in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:49:29
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Vier in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:46:38
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem M in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:45:51
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem kescanda11 in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:44:12
Emblem Emori was killed by Emblem Josuke Higashikata in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:43:34
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem kescanda11 in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:43:18
Emblem zxen was killed by Emblem Josuke Higashikata in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:40:38
Emblem Josuke Higashikata was killed by Emblem Emori in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:39:21
Emblem Hokkaido was killed by Emblem Josuke Higashikata in Mersetzdeitz
2022-07-16 16:38:39
Emblem M was killed by Emblem Josuke Higashikata in Mersetzdeitz